Tràmits d'estrangeria

Tramesa a la Generalitat de les propostes d'informe derivades dels tràmits d'autorització de residència, renovació de permís de treball o reagrupament de familiars.

Per demanar els informes és requisit imprescindible l'empadronament al municipi.

Circuït a seguir

Demanar cita prèvia (serveis socials c/Major 44 o mail immigracio@pinedademar.org) amb el servei d'acollida.

Entrar sol·licitud i documentació (OAC)

INFO02 Arrelament social

És un dels documents necessaris per a la tramitació de l'autorització de residència temporal per raons d'arrelament social .

Documentació a aportar

 • Full sol·licitud signat

 • Passaport; full on consten les dades personals

 • Certificat històric d’empadronament que acreditin tres anys de residència a l’estat espanyol. En aquells casos que falti algun certificat de padró podran aportar altre documentació que acrediti la seva residència ( certificats escolars, certificats mèdics,...)

 • Certificat de català inicial expedit pel CPNL o entitats que hagin establert convenis amb aquest organisme (Càritas; escoles d’adults,...)

 • Oferta laboral ferma (contracte) d’un any de durada a jornada complerta signat per empleat i empleador

En aquells casos que es demana excepció de contracte cal aportar la documentació que genera el supòsit

Si es tracta de projecte empresarial

 • Projecte d’activitat empresarial o certificats d’ingressos,

 • Si es tracta d’excepció per raons de convivència

 • Certificat de matrimoni (legalitzat i traduït)

 • Volant de convivència.

 • NIE de la parella

 • Acreditació dingressos de la unitat familiar els últims 6 mesos (nómines o rendiments dempresa)

INFO03 Integració social

Es un document que cal presentar en els tràmits de renovació de residència temporal quan manca algun dels supòsits requerits per a tenir-hi dret.

Documentació:

 • Full sol·licitud signat

 • Passaport; full on consten les dades personals

 • NIE

 • Certificació de cursos d’inserció laboral (15 h)

 • Certificat de cursos de català que acreditin el nivell A1 o l’equivalent en hores d’alfabetització (120 h)

 • Certificat que acrediti el mòdul C de coneixement de l’entorn i societat catalana (15 h)

INFO 01 I INFO04 Disponibilitat d'habitatge per al reagrupament familiar i la seva renovació.

Informe que acredita que les persones reagrupades disposen d'un habitatge que compleix amb els requisits mínims que estableix la legislació vigent.

Per tal d'emetre la proposta d'informe es realitzarà una visita a domicili on es comprovarà les condicions de l'habitatge i els m2 útils dels que disposa.

Documentació:

 • Full sol·licitud signat

 • Passaport; full on consten les dades personals

 • NIE

 • Títol de propietat de l’habitatge ( escriptures de propietat, contracte de lloguer o document que fonamenti el dret d’ús de la vivenda)

 • Últim rebut de lloguer (1)

 • Contracte de treball i 3 últimes nòmines

 • Últim rebut de subministraments (aigua, llum o gas)

 • Acreditació del vincle familiar amb els familiars pels quals es sol·licita reagrupament (acta de matrimoni, certificats de naixement o llibre de família), aquests documents han d’estar legalment traduïts

 • Certificat de convivència

 • Justificant de pagament de la taxa