Prepara la documentació

Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.

a) Documentació essencial

  1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  2. DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

En cas que el sol·licitant sigui estranger, serà necessari la targeta de residència on hi consti el NIE o passaport.

Si es estranger d’un país membre de la Unió Europea caldrà adjuntar el document d’identitat del país d'origen.


b) Documentació per acreditar criteris de prioritat

  1. Per justificar proximitat del domicili habitual a l’escola: es valida automàticament per part de les administracions. Si no es poguessin obtenir les dades del padró caldrà acreditar la residència adjuntant certificat o volant de convivència de l’alumne on hi consti l’adreça del domicili.
  2. Per justificar el proximitat del lloc de treball del pare/mare/tutor legal a l’escola: contracte laboral o certificat emès per l’empresa. En cas de treballador autònim, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037 on consti el domicili on es du a terme l’activitat.

  3. Per justificar la renda garantia de ciutadania: aportar la certificació o resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

  4. Per acreditar que un membre de la unitat familiar té discapacitat (igual o superior al 33%): es valida automàticament per part de les administracions. En cas que no es pugui validar, serà necessari presentar els certificat o targeta acreditativa. També pot servir un document que acrediti ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat.

  5. Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental: es valida automàticament per part de les administracions. Quan no sigui possible, caldrà presentar el carnet corresponent.