Preinscripció educació secundària

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 17 al 24 de març de 2021.

Procediment

La preinscripció per a l’alumnat d’educaciósecundària serà totalment telemàtica. Tot i que encara no està obert el procediment de preinscripció, pots començar a preparar la documentació necessària a presentar i conèixer els barems per a l’assignació de centres.Criteris d’assignació de placesa) Criteri d’adscripció del centre

Aquest és un criteri que té prioritat per damunt de qualsevol altre. Les escoles d’educació infantil tenen adscrits un o més centres d’educació secundària obligatòria per garantir la continuïtat dels estudis. L’alumnat que hagi estudiat primària en una escola adscrita tindrà prioritat en l’assignació de places dels centres de secundària davant d’altres que provinguin de centres no adscrits. Només en el cas que el nombre de sol·licuts d’alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l’institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris

b) Criteris de prioritat general.

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitant o el pare, mare o tutor legal i treballen, s’obtenen 40 punts.
 • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
 • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.

c) Criteris de prioritat complementari

Per ser família monoparental o nombrosa s sumen 15 punts addicionals.


Documentació

Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.a) Documentació essencial

1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

2. DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

En cas que el sol·licitant sigui estranger, serà necessari la targeta de residència on hi consti el NIE o passaport.

Si es estranger d’un país membre de la Unió Europea caldrà adjuntar el document d’identitat del país d'origen.b) Documentació per acreditar criteris de prioritat

 1. Per justificar proximitat del domicili habitual a l’escola: es valida automàticament per part de les administracions. Si no es poguessin obtenir les dades del padró caldrà acreditar la residència adjuntant certificat o volant de convivència de l’alumne on hi consti l’adreça del domicili.
 2. Per justificar el proximitat del lloc de treball del pare/mare/tutor legal a l’escola: contracte laboral o certificat emès per l’empresa. En cas de treballador autònim, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037 on consti el domicili on es du a terme l’activitat.
 3. Per justificar la renda garantia de ciutadania: aportar la certificació o resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 4.  Per acreditar que un membre de la unitat familiar té discapacitat (igual o superior al 33%): es valida automàticament per part de les administracions. En cas que no es pugui validar, serà necessari presentar els certificat o targeta acreditativa. També pot servir un document que acrediti ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat.
 5. Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental: es valida automàticament per part de les administracions. Quan no sigui possible, caldrà presentar el carnet corresponent.