PRESENTAT COM A VOLUNTARI/A

Si vols sol·licitar formar part de Protecció Civil de Pineda hauràs d'enviar les següents en un document en format doc o PDF a:

voluntariatprotecciocivil@depineda.cat

Un cop rebuts els diferents Currículums i en atenció als perfils de cada aspirant en relació al perfil òptim per a exercir aquesta funció es definirà l'equip de voluntaris amb quines proves es pugui determinar per a la millor consecució del mateix.

DADES A PRESENTAR PELS ASPIRANTS

 • Nom i cognoms.
 • Número del DNI.
 • Data i lloc de naixement.
 • Domicili habitual i de segona residència (si s’escau).
 • Telèfons de localització.
 • Cursos i activitats formatives realitzades i vinculades a l’àmbit de la protecció civil.
 • Permisos de conduir i categoria d’aquests permisos.
 • Titulacions acadèmiques, diplomes i certificats d’estudis oficials realitzats.
 • Els mèrits i els honors concedits, així com les faltes i les sancions corresponents.
 • Fotografia a color.
 • Declaració jurada de no estar inhabilitat per exercir càrrecs públics
 • A més, serà interessant que l’aspirant indiqui quines aficions té i quines habilitats o coneixements té que puguin ser aprofitables per a l’exercici d’aquest voluntariat (ús d’eines complexes, permisos de conducció de maquinària, amb detall de quina, etc…).
 • Disponibilitat horària (detallar quina té).

Protecció Civil 2.JPG