Pas 3: Entrega la documentació

Una vegada tingueu el formulari de sol·licitud degudament emplenat i descarregat (vegeu pas 2), l'heu d'enviar juntament amb la informació requerida escanejada al centre escollit en primera opció.

Documentació a presentar

Documentació identificativa a presentar en tots els casos

 • Sol·licitud de preinscripció (pas 2).
 • Fotocòpia del llibre de família (pàgina dels tutors i pàgina de l'infant).
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare) o la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne/a.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació que només cal presentar si s'al·leguen:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la Renda garantida de ciutadania. Aportacioó de documents com la certificació, resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s'acredita que treballa al municipi.
 • Fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família de la persona que al·legui aquesta condició (alumne/a, pare, mare, germans).

Criteris complementaris en cas d'empat:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
 • Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent.

Enviar formulari i documentació per correu electrònic

Podeu enviar els documents de preinscripció per correu electrònic al centre escollit en primera opció.

Entregar formulari i documentació de forma presencial

Si preferiu fer l'entrega de la documentació de forma presencial, heu de fer-ho al centre escollit en primera opció demanant cita prèvia per telèfon.

 • Llar d'Infants Bressol de Mar - 937670255
 • Llar d'Infants Marinada - 937661588