Informació sobre barems

Quan algun centre té una demanda d’inscripcions superior al nombre de matrícules que poden oferir, per assignar aquestes places es tenen en compte una sèrie de criteris (barems).

a) Criteris de prioritat general.

  • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitant o el pare, mare o tutor legal i treballen, s’obtenen 40 punts.
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
  • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.

b) Criteris de prioritat complementari

  • Per ser família monoparental o nombrosa s sumen 15 punts addicionals.

Aquests criteris es justifiquen aportant la documentació corresponent.