Quins requisits he de complir

Els requisits que s'han de complir tant en el moment de la presentació de la sol·licitud com en les seves revisions són:

 1. Tenir residència a Espanya: els beneficiaris individuals o membres d'una unitat de convivència han de tenir residència legal i efectiva a Espanya de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud, a excepció de: 
  • Persones incorporades a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acolliment familiar permanent.
  • Persones víctimes de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual.
  • Dones víctimes de violència de gènere.

 2. Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica: per determinar aquesta situació es pren en consideració la capacitat econòmica de la persona individual o de la unitat de convivència, computant els recursos dels seus membres. Aquest requisit es compleix quan la mitjana mensual d'ingressos i rendes anuals computables de l'exercici anterior sigui inferior almenys de 10 € a la quantia mensual garantida per l'ingrés mínim vital que correspongui segons la modalitat i el nombre de membres de la unitat de convivència. No computen com ingressos els salaris socials, rendes mínimes d'inserció i ajuts anàlegs d'assistència social concedits per les comunitats autònomes.

  Quantia Garantitzada.PNG

  No es considerarà situació de vulnerabilitat quan la persona beneficiària individual sigui titular d'un patrimoni que no sigui l'habitatge habitual valorat en un import igual o superior a tres vegades la quantia de l'IMV (al 2020 és de 16.614 €). Quan es tracti d'unitats de convivència, no es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica quan siguin titulars de patrimoni sense incloure l'habitatge habitual, valorat en un import igual o superior al que s'indica en aquesta taula:


  Patrimoni.PNG

  Tampoc es considerarà en situació de vulnerabilitat econòmica, amb independència de la valoració del patrimoni, les persones individuals o que integrin una unitat de convivència en què, qualsevol dels seus membres, sigui administrador de dret d'una societat mercantil.

 3. Haver sol·licitat les pensions i prestacions a les quals pugui tenir dret, en els termes que es fixin. S'exceptuen els salaris socials, rendes mínimes de inserció i ajudes anàlogues d'assistència social que concedeixin les comunitats autònomes.

 4. Figurar com inscrit com a demandant de treball quan es tracti de persones majors d'edat o menors emancipats si no es troben treballant.

Trobareu tota la informació sobre els requisits per demanar l'ingrés a la pàgina web de l'IMV de la Seguretat Social.