Quins documents necessito?

Segons quina sigui la seva situació, necessitarà aportar una sèrie de documents o uns altres.

Si té una cita a l'oficina municipal per a la gestió de sol·licitud de l'IMV, recordi que ha de portar tota la documentació que se li va demanar a la trucada telefònica prèvia. Si té algun dubte, abans de venir truqui al 937671560 opció X

 1. DNI del sol·licitant i de les altres persones que formen part de la unitat de convivència.
 2. Llibre/s de família o certificat de naixement expedit pel Registre Civil que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.
 3. Certificat que acrediti la inscripció com a parella de fet - segons el cas.
 4. Resolució judicial o administrativa que acrediti l'acolliment - segons el cas.
 5. Sentència d'incapacitació judicial - segons el cas.
 6. Certificat d'empadronament: certificat que acrediti la residència de totes les persones que consten empadronades en un domicili juntament amb el o la sol·licitant, almenys amb un any o tres d'antelació a la data de presentació de sol·licitud. En cas de presentar la sol·licitud a l'oficina municipal de gestió de sol·licituds de l'IMV, aquest certificat el tindrà disponible quan vingui a la cita concertada.
 7. Certificat d'inscripció en el Registre de Ciutadans de la Unió Europea/EEE - segons el cas.
 8. Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea - segons el cas.
 9. Autorització de residència temporal/permanent - segons el cas.
 10. Targeta d'identitat d'estranger (TIE) - segons el cas.
 11. Certificat de la Direcció General de la Policia acreditant el període de residència legal a Espanya - segons el cas.

En cas de representació legal:

 1. Acreditació de la representació quan la sol·licitud es subscrivi per part d'una persona diferent al possible beneficiari, com el seu representant.

En cas de separació judicial o divorci:

 1. Sentència judicial de separació/divorci i, en el seu cas, conveni regulador segellat pel jutge/essa.

En cas de separació de fet o separació/divorci en tràmit:

 1. Còpia diligenciada pel jutjat de la demanda de separació o divorci.
 2. Còpia de la denúncia d'abandonament de la llar familiar.
 3. Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat.
 4. Testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisional en què s'acordi la guarda i custòdia.

En el cas de parelles de fet on no existeixi convivència:

 1. Document judicial que atribueixi la guarda i custòdia dels fills comuns a un determinat progenitor o a ambdós de forma compartida.

Situació de violència de gènere:

 1. Sentència condemnatòria per delicte de violència de gènere.
 2. Ordre de protecció o mesures cautelars.
 3. Informe del Ministeri Fiscal.
 4. Informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acollida.

Víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual:

 1. Informe emès pels serveis públics i/o serveis socials encarregats de l'atenció integral d'aquestes víctimes.

En cas de menor emancipat:

 1. Acreditació mitjançant document públic, resolució judicial o certificat del Registre Civil.