Qui pot demanar l'ajut?

L'Ingrés Mínim Vital és un ajut destinat a cobrir les necessitats bàsiques de la unitat de convivència. És per això que els beneficiaris d'aquesta ajuda poden ser o bé un/a beneficiari/a individual (el més usual, una persona que viu sola) o bé el titular d'una unitat de convivència (el més usual el o la cap d'una família)

Beneficiari/a individual

 • Persones d'entre 23 i 65 anys que visquin soles o que comparteixin domicili amb una altra unitat de convivència a la qual no s'integren, sempre que:
  • No estiguin casades, excepte si han iniciat els tràmits de separació o divorci.
  • No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
  • No formin part d'una altra unitat de convivència.
  • Que hagi viscut de forma independent almenys durant els tres anys anteriors a la sol·licitud, excepte si ha marxat del seu domicili habitual per ser víctima de violència de gènere, ha iniciat els tràmits de separació, divorci, o altres circumstàncies que determinin. S'entén que una persona ha viscut de forma independent si ha estat d'alta a la Seguretat Social almenys 12 mesos, continuats o no, sempre que acrediti domicili diferent als seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys.
 • Dones major d'edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfics d'éssers humans i explotació sexual.

No tenen dret a aquest ajut les persones usuàries d'una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitàri o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en casos de dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

Titulars d'una unitat de convivència

Són aquelles persones que sol·liciten l'ajut per tota la unitat de convivència (persones que viuen en el mateix domicili, unides per vincle matrimonial o parella de fet i els seus familiars - veure més avall informació sobre la unitat de convivència).

 • Persones entre 23 i 65 anys amb plena capacitat d'obrar.
 • Persones majors d'edat o menors emancipats quan tinguin fills o menors en règim de guarda amb finalitat d'adopció o acolliment familiar permanent.
 • Majors de 65 anys si la unitat de convivència està formada només per persones majors de 65 anys i menors d'edat o persones incapacitades judicialment.

Unitat de convivència

La unitat de convivència està formada per totes les persones que viuen en un mateix domicili, unides per un vincle matrimonial o com a parella de fet, i els seus familiars de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb finalitat d'adopció o acolliment familiar permanent.

Consaguinitat.png

També són unitats de convivència:

 • La formada per una persona víctima de violència gènere que hagi marxat del seu domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitat d'adopció, acolliment familiar permanent o els seus familiar de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat.
 • La formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills menors en règim de guarda amb finalitat d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat. 
 • La formada per dos o més persones majors d'entre 23 i 65 anys que habitin en el mateix domicili sense mantenir entre ells una de les relacions assenyalades en els punts anteriors, en els termes que es determinin i sempre que hagin viscut de forma independent almenys 3 anys anteriors a la sol·licitud, excepte que hagin abandonat el seu domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat els tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin.

La unitat de convivència ha d'estar constituïda de forma continuada durant almenys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud.

Trobareu tota la informació sobre qui pot demanar l'ajut així com la unitat de convivència a la pàgina web de l'IMV de la Seguretat Social.