Maria Carmen Vila Zurano

Regidora del grup municipal ERC-JuntsxPineda-AM
         

MCarmen-Vila

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials


         

Correu electrònic: carmen.vila@pinedademar.org

Assignació econòmica equivalent a les assistències a sessions dels òrgans municipals aprovades al Ple Municipal de 8 de juliol de 2019. Acord plenari.

Sessió

Import sessió

Ple

283,02

Comissió Informativa Directorial

185,25

Comissió Especial de Comptes

185,25