Tramitació Zona Verda Resident 2024

Les persones que paguen l'impost de circulació (IVTM) a Pineda reben al seu domicili la targeta de zona verda resident. Si es compleixen una sèrie de requisits, també es pot demanar la tramitació de l'adhesiu de zona verda per un import anual.

Durant la setmana del 25 de setembre les persones que paguen l’impost de circulació a Pineda de Mar, rebran a casa seva el distintiu per a la temporada 2024, vàlid des de l’1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2024.

Si vostè paga l’impost de circulació a Pineda de Mar i no ha rebut l'adhesiu, NO DEMANI CITA PRÈVIA. Només cal enviar un correu electrònic a info@viapunt.cat a partir del 9 d’octubre de 2023 exposant el seu cas i li donarem resposta.

Les persones que van pagar l’adhesiu la temporada 2023, rebran un mail durant la setmana del 25 de setembre explicant el procediment de renovació en cas de que hi estiguin interessats. Es plantegen dues opcions:

Opció 1. Tramitació no presencial. Via mail:

 • Mail a info@viapunt.cat amb assumpte: renovació, matrícula del cotxe i aportant la documentació necessària. .
 • Validació interna de la documentació aportada.
 • Mail resposta a les 48h amb l’ok (si s’escau) i número de compte per fer l’ingrés.
 • Transferència indicant la matrícula al concepte.
 • Mail resposta comunicant que l’adhesiu està per recollir a l’Ajuntament.

Opció 2. Tramitació presencial amb cita prèvia:

 • A partir del dilluns 18 de setembre es pot demanar cita prèvia a la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar i es començaran a atendre les tramitacions presencials a partir del dilluns 25 de setembre.
 • L’horari de cites prèvies de moment serà el següent, i en funció de la demanda s’obriran mes trams d’hora.
 • DILLUNS-DIVENDRES
 • Tardes: 16:15-19:30

A LES CITES PRÈVIES NOMÉS S’ATENDRAN ELS CASOS QUE S’AJUSTIN A QUALSEVOL D’AQUESTES CASUÍSTIQUES :

 • Les renovacions hauran de presentar documentació segons casuística (casos de la A-F)
 • La documentació ha de ser aportada tant a la tramitació on line com presencial.
 • No cal portar fotocòpies ni duplicats. Via a Punt només valida la documentació aportada.

PERSONES QUE PAGUEN L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) A PINEDA DE MAR:

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació *Si el titular de l’habitatge no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Justificant del pagament IBI (impost béns immobles). En cas de que la persona no consti en el rebut de l’Ibi: escriptura de l’habitatge on consti el nom del propietari del vehicle.
 • Certificat d’empadronament conjunt a la localitat d’origen si el titular de l’habitatge no és titular del vehicle ni conductor habitual.

PREU: 30€/ ANY:

PERSONES EMPADRONADES QUE PAGUEN L’IVTM A UN ALTRE MUNICIPI

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Justificant de l’Organisme de Gestió Tributària del canvi del IVTM a Pineda.

PREU: 30€/ ANY:

PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE ALIÈ QUE TREBALLEN A PINEDA DE MAR

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació. *Si la persona treballadora no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Capçalera de l’última nòmina.
 • Declaració responsable de l’empresa segons model de l’Annex 1

PREU: 35€/ ANY:

PERSONES TITULARS D’UN NEGOCI A PINEDA DE MAR

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació. *Si la persona titular del negoci no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Rebut pagament 3 últimes quotes d’autònom.
 • Rebut pagament taxes i/o subministraments municipals que acreditin la titularitat del negoci.
 • En cas de que la titularitat sigui d’una persona jurídica, s’ha de presentar:
 • Model de l’Annex 2 on hi constin les dades de l’administrador.

PREU: 35€/ ANY:

EMPADRONATS AMB VEHICLE D’EMPRESA, RÈNTING O LEASING

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Si el cotxe es propietat d'un rènting/leasing, contracte on hi consti la durada, matrícula i nom del conductor habitual i el Model de l’Annex 3 on hi consti les dades de l’empresa propietària del vehicle i de l’interessat.

PREU: 35€/ ANY:

NO RESIDENTS AMB UN FAMILIAR DE PRIMER GRAU EMPADRONAT AL MUNICIPI AMB UNA DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33%

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació. *Si el no resident no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Documentació que acrediti la Incapacitat de la persona empadronada.
 • DNI de la persona empadronada.
 • Document que acrediti el grau de consanguinitat entre la persona no resident i la persona empadronada amb discapacitat.

PREU: 30€/ ANY:

APLICABLE A TOTS ELS CASOS. Si el titular del vehicle no pot venir, omplir  l’Annex 4 per autoritzar un/una representant.

Galeria d'imatges