Horts urbans a disposició dels majors de 60 anys

Les peticions es podran tramitar a partir del 2 al 29 de maig a l'Ajuntament. Les cites prèvies només estaran disponibles fins el 5 de maig.

L’Ajuntament de Pineda de Mar posarà a disposició de la ciutadania un total de 9 horts urbans. Situats a Can Cornet, al Carrer Arnau, cada hort ofereix uns 50 m2 amb un buc d'emmagatzematge d’eines individual. L'espai també tindrà serveis compartits com un lavabo, una zona de descans amb taules i bancs i compostadors de matèria orgànica de fins a 600 litres.

Els horts urbans són petits espais on la gent gran hi podrà dur a terme el seu propi hort i cultivar les seves hortalisses o verdures. A més, són totalment gratuïts per a les persones usuàries i l’autorització d’ús de cadascun dels horts tindrà una durada màxima de quatre anys.


Sol·licituds i criteris d’atorgament

- Tenir una edat de 60 anys o més.
- Trobar-se en situació de jubilació o d’invalidesa permanent. Aquesta situació s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa emesa per l’administració competent en cada cas.
- Estar empadronat/da al municipi de Pineda de Mar, com a resident, amb una antiguitat mínima de dos anys.
- No disposar de cap altre hort o terreny de conreu al municipi.
- No tenir cap altre membre de la unitat de convivència que sigui adjudicatari/ària o sol·licitant d’un hort al municipi.

Les autoritzacions s’atorgaran d’acord amb el barem de puntuació que s’especifica a les bases. En el cas que hi hagi més sol·licitants que parcel·les, s’establirà una única llista d’espera en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en aplicació de les causes previstes en les Bases.

Les sol·licituds es podran tramitar a través de la Seu electrònica l’Ajuntament a partir del 2 de maig i fins al 29 de maig. Aquelles persones que vulguin demanar cita prèvia ho podran fer a les Oficines de la OAC de l’Ajuntament de Pineda de Mar fins al dia 5 de maig.