Pineda subvenciona el 30% de l'IBI a les famílies en atur i a les famílies monoparentals

Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament des de l'1 de juny fins al 31 d'octubre

L'Ajuntament de Pineda incrementa del 20% al 30% la subvenció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a les famílies amb tots els seus membres a l'atur. A més, com a novetat, les famílies monoparentals també tindran el 30% de subvenció de l'IBI, d'acord amb el seu nivell de renda familiar.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat les bases reguladores per a l'atorgament de la subvenció del 30% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a les famílies que tinguin tots els seus membres desocupats o que siguin famílies monoparentals. La subvenció serà l'import econòmic equivalent al 30% de l'import total del rebut de l'IBI del domicili habitual, amb un màxim de 300 € per família.

Les famílies amb tots els membres a l'atur hauran de presentar una declaració responsable conforme totes les persones de la unitat familiar estan desocupades. També hauran d'acreditar-ho amb un certificat d'inscripció al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) o informe de vida laboral actual de la Tresoreria de la Seguretat Social, de tots els membres de la família majors de 23 anys.

Les famílies monoparentals que optin a la subvenció del 30% de l'IBI hauran de presentar el carnet (títol) de família monoparental expedit per la Generalitat i la declaració de la Renda de 2013, entre d'altres documents.

Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda des de l'1 de juny fins al 31 d'octubre d'aquest any.

Els sol·licitants hauran de documentar el pagament del rebut de l'IBI de 2014 (rebut anual o rebut de pagamet fraccionat) per rebre la subvenció equivalent al 30% de l'impost. Pel que fa als rebuts domiciliats, els beneficiaris hauran de retornar la subvenció, en el cas d'impagament d'algun dels rebuts de l'IBI domiciliats.

Les famílies demandants rebran la subvenció de l'IBI, durant el juliol per a les sol·licituds de juny, el setembre per a les sol·licituds de juliol i agost i el mes de  novembre per a les sol·licituds de subvenció presentades els mesos de setembre i octubre.

L'Ajuntament de Pineda ha informat que les sol·licituds es tramitaran per ordre de presentació i en el cas que l'import de les subvencions sol·licitades superi l'import disponible al pressupost municipal, es crearà una llista d'espera fins que s'ampliï la partida econòmica destinada a la subvenció del 30% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a les famílies en atur i per a les famílies monoparentals.