Un pressupost pensant en les persones, l'economia i el treball

L’Ajuntament bonificarà a les empreses que creïn llocs de treball

Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament de Pineda de Mar està fent un esforç continuat per evitar el dèficit, per reduir l’endeutament i per mantenir l’equilibri financer dels comptes municipals, de manera que es pugui assegurar la continuïtat dels serveis bàsics que garanteixen la qualitat de vida dels ciutadans, i, simultàniament, impulsar noves línies d’actuació orientades a dinamitzar l’activitat econòmica del municipi i generar ocupació.

En aquest sentit, el govern pinedenc s’ha fixat com a prioritats del pressupost 2014:
-el desenvolupament econòmic,
-els serveis socials,
-la seguretat,
-i la millora en la qualitat dels equipaments i els serveis municipals.

Tot i l’increment global, l’exercici 2014 es planteja com un pressupost de contenció, que té com a objectius:
-mantenir l’equilibri econòmic dels serveis,
-reduir l’endeutament,
-incrementar la despesa i la inversió en les línies d’acció prioritàries,
-i congelar la pressió fiscal sobre els ciutadans.

A grans trets, els comptes 2014 es resumeix en les següents dades:

-El pressupost serà de 26.584.000 €, un 4,5 % més que l’any anterior.
-La despesa en personal es congela
-La resta de la despesa corrent augmenta un 5,8%
-El deute municipal es rebaixa en 1.657.000 €, un 11% del total
-La taxa d’endeutament baixa al 60,2% (99% al 2007)
-Augmenta un 23% la despesa en atenció social
-S’incrementa un 52% el pressupost en desenvolupament econòmic
-Es multiplica per dos la despesa en programes de seguretat i civisme
-Augmenta un 24% la despesa en mobilitat urbana
-S’inverteixen 1.066.000 € en millores a la via pública i 919.000 € en millores als equipaments municipals.

Pel que fa als impostos, l’objectiu general ha estat el de no incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans, i en particular sobre les famílies que estan patint dificultats econòmiques:

-Es congelen tots els impostos i taxes municipals.
-S’estableix una reducció del 20% en l’IBI per a les famílies amb tots els seus membres en atur.
-S’elimina, amb una bonificació del 100%, l’impost de plusvàlua a les famílies que perdin la seva vivenda per execució o dació hipotecària.

Resumint, amb aquest pressupost, el govern pretén continuar mantenint l’equilibri financer dels comptes municipals, amb l’objectiu de garantir una millora sostenible dels serveis i equipaments municipals, el suport a la dinamització econòmica i la creació d’ocupació, i l’atenció prioritària a les necessitats socials de les persones amb menys recursos.

Aquest és un pressupost pensant en l’economia, el treball i la qualitat dels serveis. Per això, s’ha contingut la despesa en serveis i activitats no bàsiques, i s’ha intensificat en aquelles línies d’actuació que més directament contribueixen al desenvolupament econòmic, a l’atenció social, a la seguretat als barris, als desenvolupament urbanístic generador de creixement econòmic i a la millora dels equipaments i serveis municipals.

Després d’uns quants anys sanejant l’economia de l’Ajuntament, ha arribat el moment d’invertir en la millora del teixit urbà, social i sobretot econòmic, amb l’objectiu últim de preparar Pineda de Mar per sortir de la crisi en les millors condicions possibles.

El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de PSC i CiU, l’abstenció d’ERC, i els vots en contra de PP i 100% Pineda.