L'Ajuntament subvenciona a les famílies desnonades amb el 100% de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans

La llei obliga els Ajuntaments a cobrar-li una plusvàlua a les famílies que han perdut l'habitatge

L’Ajuntament ha aprovat, en la reunió de la Junta de Govern Local d'aquest dilluns 2 de setembre, les bases per a la subvenció de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a liquidar per transmissions resultat d'execucions hipotecàries o per dacions en pagament, l'any 2013. Les famílies del municipi afectades per un procés de desnonament o per dació en pagament de la seva vivenda no hauran de pagar la corresponent plusvàlua ja que el consistori pinedenc ha acordat subvencionar el 100% d'aquest impost. Tot i el drama personal i familiar que comporten aquests processos, les famílies també es veuen obligades, per llei, a liquidar aquest impost municipal.
 

L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha manifestat que es tracta d'una ''aposta social que fa el govern municipal, de suport a la famílies  que ho passen malament i es troben amb una càrrega econòmica addicional, que ara  subvencionarà el consistori''.
 

Conjuntament amb les bases per a l'atorgament de les subvencions, l'Ajuntament de Pineda de Mar ha aprovat destinar una partida econòmica inicial de 16.000 €, per a la subvenció de les plusvàlues, que s’anirà ampliant a mesura que es vagin presentant més sol.licituds.
 

Per acollir-se a aquest ajut, els sol.licitants hauran de complir els següents requisits:

  1. - Estar empadronats ininterrompudament a Pineda de Mar, des de la data d’adquisició de l’habitatge i fins a l’actualitat.
  2. - L’habitatge objecte de la subvenció haurà d’haver constituït de forma ininterrompuda la residència habitual del sol.licitant.
  3. - La pèrdua de la propietat de l’immoble podrà haver estat motivada per desnonament, llançament o dació en pagament.
  4. - La hipoteca executada havia de tenir com a única finalitat l’adquisició de l’habitatge habitual.
  5. - L’habitatge no podia tenir una superfície superior als 100 m2. construïts.
  6. - Els membres de la unitat familiar del sol·licitant no podran ser propietaris d’altres béns immobles.
  7. - La renda familiar del sol·licitant no podrà ser superior a 2,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
     

Les Bases, amb els requisits i la documentació a presentar  es poden consultar al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i aquí. La presentació de sol·licituds s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament i el termini és obert fins al 20 de desembre.