L’Ajuntament de Pineda de Mar assoleix l’estabilitat financera en la liquidació dels seus pressupostos per segon any consecutiu

Rebaixa el seu endeutament als nivells de 2004 i destinarà els diners estalviats al 2012 a amortitzar anticipadament préstecs, a inversions i a reduir l’IBI de les famílies en atur

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha liquidat el pressupost municipal corresponent a l’any 2012 amb un resultat positiu de 2,8 milions d’euros, assolit a través d’un important esforç de gestió i contenció de la despesa. Els ingressos van sumar  27,6 milions d’euros (un 95% del pressupost definitiu) i les despeses 24,8 milions d’euros (un 85% del previst).
 
Gràcies a l’estalvi aconseguit durant 2012, l’Ajuntament pretén en primer lloc sanejar definitivament el dèficit provocat en exercicis anteriors per la crisi i retornar els préstecs que es van sol•licitar el 2012 per garantir el pagament a proveïdors. Actualment, l’Ajuntament paga les seves factures en un promig de 30 dies.
 
D’aquesta manera, malgrat la continuada caiguda d’ingressos durant els darrers quatre anys, Pineda de Mar aconseguirà durant 2013 rebaixar el seu endeutament als nivells de 2004. D’altra banda, està previst tancar l’exercici 2013 amb un endeutament proper als 17 milions d’euros, equivalents al 65% dels ingressos corrents, molt per sota dels 21 milions d’euros i el 99% d’endeutament que tenia l’Ajuntament al 2007.
 
Al respecte, Xavier Amor, Alcalde de Pineda de Mar, destaca que la contenció de l’endeutament és un exercici de responsabilitat i bona gestió, però també una garantia per a la viabilitat futura dels serveis, ja que, amb la propera reforma de la Llei de règim local, els municipis que no compleixin amb les normes d’estabilitat pressupostària seran intervinguts i hauran de deixar de prestar serveis als seus ciutadans.
 
L’Ajuntament, aplicant criteris de prudència,  destinarà el romanent de tresoreria disponible a tres finalitats principals:
 
1.    Amortitzar préstecs
2.    Invertir en la compra d’algun local per estalviar en lloguers
3.    Incrementar els ajuts a persones necessitades

En aquest sentit, les principals mesures de suport a les  persones necessitades seran la bonificació del 20% de l’IBI per a les famílies que tinguin tots els seus membres en atur  i la subvenció del pagament de la plusvàlua en cas d’execució hipotecaria o dació de l’habitatge habitual.
 
En resum, l’important esforç de contenció i la gestió acurada han permès tancar l’exercici amb un superàvit que, aplicat amb criteris de prudència i eficiència financera, permetrà continuar realitzant importants estalvis financers en els propers exercicis i donar un major suport a les persones necessitades.