Canvis en la regulació de la Renda Mínima d'Inserció

Arran de l’aprovació de la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres, la Generalitat ha aprovat canvis substancials en el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)

El PIRMI està gestionat de forma coordinada pels Departaments de Treball i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, i existeix des de l'any 1990.

Segons la filosofia de la seva  llei reguladora (LLEI 10/1997, de 3 de juliol) consisteix en un conjunt de mesures que pretenen aconseguir, a través de la inserció socio-laboral, la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social de persones amb greus dificultats econòmiques i socials.

En data 05/08/2011 a Pineda de Mar hi ha vigents 201 expedients de la Renda Mínima d’Inserció, amb un total de 623 beneficiaris, dels quals 265 són infants.

S’estima que al voltant de 100 famílies de Pineda (aproximadament 300 persones) es veuran afectades per la nova normativa: reducció de l’import, suspensió o extinció o denegació de noves sol•licituds.

L’entrada en vigor de la Llei 7/2011 de Mesures fiscals i financeres, estableix una nova regulació de la prestació econòmica (RMI), que endureix els requisits d’accés i limita la durada de la rpestació a un màxim de 5 anys, així com l’import màxim de la prestació, que a partir  d’ara no podrà sobrepassar l’equivalent al salari mínim interprofessional (641,40 €/mes).

Per altra banda, de manera immediata, i sense informació prèvia als afectats ni als serveis socials dels ajuntaments, que són els encarregats de gestionar l’accés la prestació,  s’ha canviat la forma de pagament del mes d’agost, que, en lloc de fer-se per transferència bancària, es farà mitjançant xec nominatiu, que rebran en el seu domicili a partir del dia 5 d’agost.

Aquesta mesura ha comportat que des del passat dilluns, una allau de persones beneficiàries de la RMI s’han adreçat a les oficines municipals de serveis socials per reclamar que no havien cobrat la prestació, i per buscar alternatives per poder cobrir les seves necessitats bàsiques.

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha creat un gabinet de crisi per fer un seguiment de la situació, avaluar l’impacte que tindran aquestes canvis en la població pinedenca, i estudiar les mesures per atendre els ciutadans afectats.

Des de l’Ajuntament de Pineda de Mar es lamenta que aquests modificacions s’han realitzat de manera precipitada i desmesurada, i que les informacions proporcionades des de la Generalitat de Catalunya, a més a més d’arribar tard, han estat confoses i contradictòries. En aquest sentit, cal dir que dimarts es va difondre un comunicat que anunciava que en haver-se esgotat el pressupost, no s’admetrien noves sol•licituds, i que les presentades a partir de l’1 de juliol serien denegades. Dimecres es va rectificar, notificant-se que el pressupost no està esgotat, i que es treballa per evitar que cap família en situació d’exclusió social quedi desprotegida.


Per altra banda, amb la voluntat de racionalitar i revisar el PIRMI, properament les Oficines de Treball citaran als perceptors de la RMI per acreditar la seva situació actual.

Tot i que en un primer moment des de la Generalitat de Catalunya havien informat que  s'havia esgotat la partida pressupostària, i enguany no acceptarien més sol•licituds i desestimarien per manca de pressupost les sol•licituds registrades a partir 01/07/2011, posteriorment s’ha rectificat aclarint que la partida pressupostària no està esgotada, és ampliable i s’establiran els criteris de priorització per evitar la desprotecció de les famílies en situació d’exclusió social.