Divendres, últim dia per sol·licitar l'ajuda de l'IBI

- Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'ajuntament <strong>- Es subvenciona el 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI), també conegut com a contribució</strong>

El divendres 28 de setembre finalitza el termini per a sol·licitar l'ajuda
de l'IBI. La línia d'ajudes consisteix en subvencionar fins el 50% de la
quota de l’Impost de Béns Immobles (l’IBI) del domicili habitual adreçat a
persones en situació d’especial dificultat econòmica. L’import màxim de la
subvenció serà de 400 euros.

Per accedir a la subvenció s’ha d’estar empadronat/da al municipi de Pineda
abans de l'1 de gener de 2018. La persona sol·licitant de la subvenció ha
de ser propietari, llogater (quan consti en el contracte que l’IBI va a
càrrec de l’arrendatari), usufructuari de l’habitatge o figurant com a
subjecte passiu de l’impost i no tenir cap altre immoble de caràcter urbà.
S’exclou únicament la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a
l’ús propi). A més la persona sol·licitant s’haurà de trobar al corrent de
les obligacions tributàries amb l’ajuntament i la Seguretat Social.

L’adjudicació de la subvenció dependrà dels ingressos bruts de tots els
membres de la unitat familiar que convisquin a l’habitatge, segons quadre
adjunt:

Nombre de persones que conviuen a l’habitatge

Ingressos bruts màxims

1

SMI * 14 mensualitats * 1,50

2

SMI * 14 * 2

3

SMI *14 * 2,5

4

SMI * 14 * 3

5

SMI * 14 * 3,5

6

SMI * 14 * 4

7 o més

SMI * 14 * 4,5

Persones discapacitades en l’habitatge

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna
de les persones amb una discapacitat superior al 33%

Famílies monoparentals

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,15

SMI = Salari mínim interprofessional: 707,60 euros (2017)

També es tenen en compte altres ingressos com les rendes de les activitats
econòmiques i professionals i les rendes del capital immobiliari i
mobiliari.

L'ajuda de l'IBI, una aposta de l'ajuntament de Pineda des de 2013

L'ajuntament de Pineda de Mar subvenciona el pagament de l'Impost IBI des
de l'any 2013. Des de llavors, les sol·licituds han anat en augment,
passant de 49 l'any 2013 a 93 sol·licituds l'any 2017. Les ajudes
atorgades d'aquest darrer any han estat 64 amb una inversió d' 11.579,96
euros. L'import de l'ajuda se situa, com a mitjana, a 180,94 euros per
unitat familiar. Per a la convocatòria 2018, l'ajuntament ha previst una
despesa de 15.000 euros.

 

Galeria d'imatges

Arxius adjunts