Subvencions 2017

Recordatori de justificació del termini i procediment de la realització d'activitats subvencionades

D’acord amb el que disposa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Pineda de Mar, les bases específiques aprovades per a l’atorgament de subvencions en concurrència competitiva i els respectius convenis reguladors de les subvencions directes, les entitats beneficiàries d’una subvenció durant l’exercici de 2017 hauran de presentar la documentació justificativa de la realització de les activitats subvencionades, com a màxim, abans del 31 de gener de 2018.

La documentació justificativa de la realització del projecte o activitat subvencionada es presentarà mitjançant document anomenat “compte justificatiu”.

A tal efecte, us enviem els formularis dels documents que s'han de presentar per acreditar la justificació de la subvenció atorgada:

00 Document informatiu (guia)

01 Sol·licitud de justificació de la subvenció

02 Annex I - Memòria del projecte o de l'activitat subvencionada

03 Annex II - relació de factures justificatives de l'activitat

04 Annex IV - relació de rebuts i altres justificants

Arxius adjunts