Pineda subvenciona el 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI)

Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament fins el 2 d’octubre

L'Ajuntament de Pineda de Mar convoca una línia d’ajudes per a subvencionar el 50% de la quota de l’IBI del domicili habitual  adreçat a persones en situació d’especial dificultat econòmica. L’import màxim de la subvenció serà de 400 euros.

Per accedir a la subvenció s’ha d’estar empadronat al municipi de Pineda abans del dia 1 de gener de 2017 i no tenir cap altre immoble de caràcter urbà (s’exclou únicament la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a l’ús propi).

L’adjudicació de la subvenció dependrà dels ingressos bruts de tots els membres de la unitat familiar que convisquin a l’habitatge, segons quadre adjunt:

 

Nombre de persones que conviuen a l’habitatge

Ingressos bruts màxims

1

SMI x 1,50

2

SMI x 2

3

SMI x 2,5

4

SMI x 3

5

SMI x 3,5

6

SMI x 4

7 o més

SMI x 4,5

Persones discapacitades en l’habitatge

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%

Famílies monoparentals

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,15

            SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)

 

Els ingressos que s’hauran de tenir en compte són el rendiments bruts.  Es consideren ingressos gravables els següents: 

 

- Rendes del treball 

- Rendes del capital mobiliari 

- Rendes del capital immobiliari 

- Rendes de les activitats econòmiques i professionals 

- Rendes de règims especials 

- Rendes exemptes de tributar per l’IRPF 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pineda va aprovar la convocatòria el passat 28 de juliol de 2017 i determina que es podran tramitar les sol·licituds fins el 2 d’octubre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

 

Arxius adjunts