El ple aprova per unanimitat una modificació del reglament dels serveis del cementiri

<ul> <li>La persona empadronada que sigui titular d’un dret funerari el podrà utilitzar per fer l’enterrament de les persones que aquesta determin.</li> <li>Les persones veïnes que per motius de salut (ingrés en una residència  geriàtrica d’un altre municipi, per exemple) estan empadronades a un altre municipi, també podran ser enterrades a Pineda de mar.</li> </ul>

 

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar que es va celebrar el passat dijous 27 de juliol va aprovar per unanimitat la revisió del text del Reglament sobre els serveis funeraris. La modificació aclareix el dret del veí a la titularitat d’un dret d’us funerari, que pot ser utilitzat per l’enterrament de qualsevol persona que el titular determini. Així mateix, s’amplia la possibilitat de l’atorgament per persones nascudes al municipi que circumstancialment no estan empadronades. Per una altra banda, es determina, als efectes de garantir a la col·lectivitat local el servei, que l’atorgament requereix la constància d’una defunció, i que llevat d’una causa justificada no  es podran tenir més d’un dret funerari.
 
La proposta es concreta amb la introducció de l’article 1 bis) al Reglament dels serveis de cementiri  municipal de Pineda de Mar: 
 
Article 1 bis:
 
1. Qualsevol veí o veïna empadronada a Pineda de Mar, pot ser titular d’un dret funerari, i el pot utilitzar  per fer l’enterrament o enterraments de les persones que ell determini.  Si la defunció correspon al veí  empadronat el servei de cementiri sempre es prestarà atorgant-se el dret a la persona que es faci càrrec del manteniment del dret funerari.
 
2. El requisit de l’empadronament no s’aplicarà en els següents supòsits:
 
a) Aquelles persones que en el moment de la defunció estiguin empadronades en un altre municipi per motius de salut o estat vital de dependència personal (a una residència geriàtrica o centre socio sanitari, per exemple) però que hagin estat empadronades de forma continuada al municipi.
 
b) En el cas no hagi transcorregut més de 5 anys entre la baixa del padró i la sol·licitud. En aquest cas, el dret funerari a atorgar al corresponent titular serà un arrendament de sepultura.
 
3. Els drets funeraris, regulats al capítol IV, del present Reglament, s’atorgaran sempre i quan resti acreditada una defunció que doni lloc al sepeli.
 
4. Llevat de causa justificada no es podrà sol·licitar un nou dret funerari ja s’és titular d’una altre.
 
5. Les  prestacions dels serveis funeraris regulats a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i a l’Ordenança Municipal de Serveis funeraris, són independents del drets funeraris que s’atorgaran d’acord amb el present Reglament que regula la prestació de serveis del cementiri municipal.
 
 
Referències normatives municipals:
 

  • Reglament dels Serveis Funeraris aprovat l’any 1990 i modificat al 25/09/2003

 

  • Ordenança General de Serveis Funeraris aprovada al 03/05/1999