L'Ajuntament de Pineda incorpora les clàusules socials a la contractació pública municipal

Les empreses que contractin aturats a través del Centre Innova i respectin les condicions laborals tindran més punts en els contractes que es tramiten des del consistori

L'Ajuntament de Pineda de Mar ha afegit als Plecs de Clàusules Administratives Particulars dels contractes que es tramiten des del Servei de Contractació i Compres del consistori i als que, pel seu objecte, es considera adequat incorporar-les, les clàusules de promoció de l'ocupació i les clàusules de protecció de les condicions laborals.

Les clàusules de promoció de l'ocupació estableixen que en el cas que per a la prestació del servei calgui contractar nou personal (incloent personal de substitucions per vacances, malalties, etc) aquestes persones hauran d'estar en situació d'atur inscrites en els Serveis Públics d'Ocupació corresponents com a demandants d'ocupació, no ocupats i les contractacions es portaran a terme, entre personal capacitat, seleccionat a través dels processos d'intermediació laboral del Servei d'Ocupació que ofereix, al Centre Innova, l'Ajuntament de Pineda de Mar. El licitador proposat com adjudicatari haurà de presentar una declaració responsable relativa a la creació d'ocupació i, en cas de no presentar-la, s'entendrà que renuncia a l'adjudicació.

Amb les clàusules de protecció de les condicions laborals es pretén que les reduccions dels preus i les millores de les ofertes dels licitadors no siguin a càrrec de la precarització de les condicions laborals i salarials dels treballadors que s'adscriuen a l'execució del contracte i que les seves condicions es mantinguin durant el termini del contracte, evitant que una degradació de les condicions laborals repercuteixi negativament a les prestacions objectes del contracte. L'Ajuntament demanarà al licitador proposat com adjudicatari que presenti la declaració expressa relativa a l'aplicació dels convenis col·lectius i en cas de no presentar-la s'entendrà que renuncia a l'adjudicació.  

El Plec de Clàusules Administratives Generals de l'Ajuntament ja contempla,  des del 2014, l'aplicació dels criteris de preferència per a l'adjudicació en cas d'empreses públiques o privades que tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat superior al 2% i a favor de les propostes d'empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social. En aquest sentit, el contracte del servei de 'Neteja de vies públiques i espais verds' està reservat a la participació d'Empreses Especials d'Ocupació.