Obres de remodelació de la plaça de Sant Pere Pescador de Pineda de Mar per millorar la mobilitat dels vianants

Les obres començaran dimarts 17 de maig per corregir les deficiències, garantir-ne l’accessibilitat i evitar els problemes de mobilitat actuals

Dimarts 17 de maig començaran les obres de remodelació de la plaça de Sant Pere Pescador de Pineda de Mar per tal de garantir-ne l’accessibilitat i evitar els problemes de mobilitat que presenta actualment. Les obres es portaran a terme a la zona de pas, al perímetre i als escocells de la plaça, amb una superfície total d’actuació de 883,64 m2.

La zona de pas comprèn una superfície de 229,19 m2, annexa a les façanes dels habitatges situats al carrer de Mar i a l’avinguda de Montserrat. Segons el projecte d’urbanització del carrer de Mar, aquesta zona estava destinada a la plantació de gespa combinada amb franges de paviment de sauló. Per aquest motiu es van instal·lar franges combinades amb platines d’acer galvanitzat. L’ús intensiu de la plaça ha demostrat que aquesta situació no és viable. Aquest fet ha provocat la desaparició de la plantació o l’erosió del ferm que ha originat que les platines d’acer restin al descobert i provoquin problemes de mobilitat. També les platines d’acer galvanitzat que conformen el perímetre de la plaça no estan formigonades i el creixement de les arrels dels arbres n’han provocat el moviment i han causat desnivells, que són perillosos per a la mobilitat dels vianants. Aquesta situació també ha passat en el perímetre dels escocells de la plaça.

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Pineda de Mar van elaborar la Memòria d’actuacions que es faran a la plaça. Es retiraran les platines d’acer galvanitzat de la zona de pas, del perímetre i dels escocells que estan encastades al terreny i es faran totes les obres de remodelació necessàries perquè la plaça no presenti cap problema per a la mobilitat dels vianants.

L’Ajuntament de Pineda va adjudicar l’execució de les obres de correcció de les deficiències de la plaça de Sant Pere Pescador a l’empresa Obres i Paviments Brossa S. A. per un import de 35.405,40 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost municipal. Les obres que començaran dimarts que ve es preveu que acabaran el 20 de juny.