Pineda de Mar tindrà una Ordenança per regular els clubs de consumidors de substàncies que puguin generar dependència

L'Ordenança fixa les condicions i estableix que hauran d'estar lluny dels equipaments públics i no causar molèsties als veïns

El Ple de gener de l'Ajuntament de Pineda de Mar tractarà l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal que regularà les condicions d'implantació d'establiments destinats a clubs de consumidors de substàncies que puguin generar dependència.

L'Ordenança regula les condicions d'obertura i exercici de l'activitat de clubs socials, degudament registrats, de consum de substàncies derivades del tabac i del cànnabis i estableix la seva ubicació i distàncies, entre ells i respecte a centres educatius i de salut. En aquest sentit, l'ajuntament prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus a menys de 300 metres de centres educatius i sanitaris o assistencials, excepte al polígon industrial que no es podran situar a menys de 100 metres d'aquests tipus d'equipaments. També prohibeix l'obertura en qualsevol dels llocs on està prohibit fumar (instal·lacions esportives, centres comercials, etc.). La distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat serà de 500 metres, excepte al polígon industrial que serà de 300 metres.

L'Ordenança estableix que els locals reuniran les condicions de seguretat, salubritat i higiene, necessàries per evitar tot tipus de molèsties als veïns. No podran llençar a l'exterior, fums o aire amb substàncies en suspensió a l'exterior del local i disposaran d'un sistema d'extracció fins a la coberta del local. No podran ocupar, ni fer ús de l'espai públic exterior del local, amb taules o cadires. Aquests establiments tindran limitacions horàries i no podran obrir més de 8 hores diàries. L'hora límit de tancament serà les 22h i els divendres i dissabtes fins a les 24h.

L'Ordenança fixa que l'entrada i permanència en el local on es desenvoluparà l'activitat serà únicament i exclusivament per les persones associades, sempre majors de 18 anys, consumidores habituals que no pertanyin a cap altre club de cànnabis. Els associats no podran consumir fora del local, ni proporcionar cànnabis a persones que no siguin sòcies de l'entitat, i hauran de disposar d'un servei d'informació i assessorament en reducció de riscos i danys, així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics. Les associacions de cànnabis no podran fer publicitat de cap tipus, ni fomentar-ne el consum.

L'Ordenança consta de 24 articles i tres disposicions (addicional, transitòria i final), entre els qual hi ha el règim sancionador i els tipus d’infraccions que es classifiquen en lleus (multa fins a 300 euros), greus (multa de 301 a 600 euros) i molt greus (multa de 601 a 1.500 euros).

L'ajuntament ha fixat a l'Ordenança, els criteris de desenvolupament de l'activitat atenent als preceptes regulatoris continguts a la Llei de mesures sanitàries enfront el tabaquisme, així com els criteris establerts en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat als municipis.

El Ple municipal que, entre d'altres temes de l'ordre del dia, tractarà l'aprovació inicial de l'Ordenança, es reunirà aquest dijous a les 19.30 h, a la Sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda de Mar.