L'Ajuntament de Pineda aprova el Pressupost Municipal de 27.825.611 € per a l'exercici 2016

Desenvolupament Econòmic; Protecció Social; Seguretat Pública; Urbanisme i Educació, prioritats del Pressupost Municipal. Es manté la despesa social tot i baixar un 8% l'IBI.

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar, celebrat aquest dilluns, ha aprovat el Pressupost General Municipal per a l'exercici 2016 amb un import total de 27.825.611,58 euros i el pressupost de l'Organisme Autònom Local Fundació Tharrats , amb un import de 30.000 euros.

L’exercici 2016 té com a objectius principals: mantenir l’equilibri econòmic dels serveis, mantenir la despesa social tot i baixar un 8% l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), reduir l'endeutament municipal i disminuir la pressió fiscal.

El consistori s’ha fixat com a prioritats del pressupost 2016: el Desenvolupament Econòmic; la Protecció Social; la Seguretat Pública, la intervenció urbanística bàsica i l'Educació.

El pressupost de 2016 es resumeix en les dades següents:

  • Pressupost total: 27.825.611,58 euros.
  • La despesa en personal s'incrementa un 1%.
  • Reducció continuada de la taxa d'endeutament municipal del 99% (2007) fins al 35,6% (prevista 2016).
  • Educació: 9% del total de la despesa municipal.
  • Atenció social i habitatge: 8% del total de la despesa municipal.
  • Desenvolupament Econòmic: +8% per a l'exercici 2016.
  • Cultura: +19% per a l'exercici 2016.
  • Pressupostos participatius als barris: +133% per a l'exercici 2016.

INGRESSOS 

INGRESSOS

Total

Impostos directes

13.342.700,00 €

Impostos indirectes

50.000,00 €

Taxes, Preus públics i altres ingressos

5.731.800,00 €

Transferències corrents

8.084.000,00 €

Ingressos patrimonials

245.500,00 €

Transferències de capital

71.611,58 €

Actius financers

100.000,00 €

Passius financers

200.000,00 €

Total general

27.825.611,58 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES

DESPESES

Total

Despeses de personal

11.635.033,20 €

Despeses corrents

11.827.666,79 €

Interessos

330.000,00 €

Transferències corrents

1.094.214,00 €

Inversions

945.697,59 €

Actius financers

100.000,00 €

Passius financers

1.893.000,00 €

Total general

27.825.611,58 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pla d’Inversions per a l'exercici 2016 preveu una inversió global de 945.697,59 € amb càrrec al Pressupost municipal per dur a terme un total de 21 actuacions a la via pública, en equipaments i serveis. El Pla d'Inversions també preveu quinze inversions més (2a fase Passeig de Poblenou; Plaça de les Mèlies; Remodelació de la Biblioteca de Poblenou i nova Oficina de Turisme, entre les més destacades) que es finançaran amb el romanent de tresoreria de l’exercici anterior.

 

INVERSIONS

VIA PÚBLICA

 

CONTENIDORS

8.000,00 €

INSTAL·LACIÓ EQUIPS CONTENIDORS SOTERRATS

25.000,00 €

SENYALITZACIÓ VIÀRIA, MOBILIARI I ALTRES

25.000,00 €

PARCS INFANTILS ACCESSIBLES

25.000,00 €

OBRES ESPAI PÚBLIC PLA DE BARRIS

200.000,00 €

OBRES DE CARRERS

46.449,74 €

PISTA MULTIESPORTIVA EL CARME

68.219,99 €

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

183.103,86 €

ANTERNATIVA SEMÀFOR N-II ESGLÉSIA

38.000,00 €

EXPROPIACIONS PASSEIG MARÍTIM

29.000,00 €

 

 

EQUIPAMENTS

 

MOBILIARI

30.000,00 €

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

50.000,00 €

AMPLIACIÓ LLAR D'INFANTS

10.000,00 €

INSTAL·LACIÓ PIPICAN POBLENOU

10.000,00 €

TANCA PERIMETRAL CAN FELIU DE MANOLA

50.500,00 €

 

 

SERVEIS

 

INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ METEOROLÒGICA

8.000,00 €

ADQUISICIÓ VEHICLE POLICIA LOCAL

14.000,00 €

PROGRAMA INFORMÀTIC DRAG

 5.000,00 €

CATÀLEG DOCUMENTAL

20.000,00 €

PROGRAMARI DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA

61.600,00 €

APP INCIDÈNCIES VIA PÚBLICA

 6.000,00 €

 

 

 

Consulteu el document adjunt sobre el Pressupost Municipal 2016.

 

Arxius adjunts