Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar, dilluns 21 de desembre

El Ple porta a l'aprovació el Pressupost General Municipal per a l'exercici 2016

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà dilluns 21 de desembre a les 19.30 h. L'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de desembre inclou els dictàmens de la Comissió Informativa Directorial (nou punts), mocions, comunicacions (set) i precs i preguntes (torn obert de paraules).

El Ple tractarà els dictàmens relatius a l'aprovació del Pressupost General Municipal i de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Pineda de Mar per a l'exercici 2016. També els dictàmens relatius a l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball per al 2016 i a l'aprovació d'una assignació global destinada al pagament de productivitat del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

L'ordre del dia del Ple inclou el dictamen per l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics a Pineda. També inclou els dictàmens sobre la pròrroga de la concessió administrativa del domini públic marítim terrestre per a l'explotació dels usos de temporada (quiosc-bar i hamaques i para-sols) determinats al Pla d'Usos de la platja de Pineda. El Ple també tractarà el dictamen relatiu a informar favorablement les tarifes urbanes de taxi per a l'any 2016.

L'ordre del dia del Ple inclou la part de control (mocions), les comunicacions (resolucions de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local, entre d'altres) i el torn de precs i preguntes que clourà el Ple que se celebrarà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda.

Arxius adjunts