Beques per a matrícula d'estudis superiors

Beques per a matrícula d’estudis superiors (CFGS i Universitat) curs 2015-2016

Del 14 de setembre fins al 9 d'octubre de 2015 s'obre el període per presentar sol·licituds de beques per a matrícula d'estudis superiors (CFGS i Universitat) curs 2015-2016.  Els ajuts econòmics estaran destinats a la subvenció d'una part de la matrícula del primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d'estudis universitaris. 

La informació detallada és la següent:

CONCESSIÓ DE BEQUES PER A MATRÍCULA D’ESTUDIS SUPERIORS

Tràmit          Beques per a matrícula d’estudis superiors (CFGS i Universitat) curs 2015-2016.

Concepte     Ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de la matrícula del primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d'estudis Universitaris.

Resolució     Acord de la Junta de Govern Local de 20 d’abril de 2015 (aprovació de la convocatòria i de les bases).

Calendari     Presentació de sol·licituds de 14/9 a 9/10/2015.

Requisits específics

 1. Estar actualment empadronat a Pineda de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de la data d’1 de gener de 2013.
 2. Estudiants matriculats en estudis de Cicles Formatius de Grau Superior o estudis universitaris de 1r curs per al curs 2015/2016, en Instituts públics de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits a una universitat catalana o pública de qualsevol altre indret de l’estat espanyol.
 3. Disposar, la unitat familiar de l’estudiant pel qual es sol·licita la beca, d’una renda per càpita inferior als 12.000,00 euros.

Altres requisits

 1. Les sol·licituds que compleixen tots aquests requisits passaran a la fase de valoració, i la seva aprovació estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.
 2. Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar o amb  serveis educatius de titularitat municipal (llars d’infants, escola de música, aula de dansa, escola d’adults).
 3. Les famílies beneficiàries dels ajuts s'hauran de comprometre a notificar a la Regidoria d’educació qualsevol canvi en la seva situació familiar, econòmica, social, o altres.
 4. En cap cas s'aprovaran prestacions econòmiques educatives amb caràcter retroactiu.
 5. Les quantitats atorgades a cada infant d'una mateixa família són nominals (no acumulables a la resta de germans).
 6. L'acceptació d'una prestació econòmica educativa implica l'acceptació d'aquesta normativa.
 7. L'incompliment d'aquesta normativa significarà l’anul·lació automàtica de la prestació escolar.

Documentació necessària per a la tramitació de les sol·licituds

Per tal d’acreditar la situació econòmica i sòcio-familiar, es requerirà la següent documentació referent a tots els membres de la unitat familiar:

Els membres que hagin presentat la declaració de l’IRPF de 2014:

 • Declaració de la IRPF.

Els membres que no tinguin l'obligació de presentar la declaració de l’IRPF de 2014:

 • Certificat negatiu emès per l’Agència Tributària.

Les persones que treballen (majors de 16 anys):

 • Última nòmina (si encara no es disposa de nòmina, caldrà portar el contracte laboral).

Les persones pensionistes:

 • Certificat de pensions o d’incapacitats laborals transitòries (ILT) (es pot sol·licitar a l'entitat  bancària o a les oficines de l'INSS de Calella, Av. Vallderroure, 7-15 – tel. 93 769 40 50).

Les persones aturades o que no treballen (majors de 16 anys):

 • Informe de situació laboral i administrativa (es pot sol·licitar a l’oficina del SOC de Pineda, c/ Anoia /Torres i Quevedo —Edifici Innova— o pel web del SOC www.oficinadetreball.gencat.cat, mitjançant el pin que consta al document demanda d’ocupació.
 • Resolució del «Servicio público de empleo estatal» d’aprovació de prestació d’atur o rebut bancari d’ingressos percebuts en concepte d’atur.
 • Certificat negatiu de pensions o d'incapacitats laborals transitòries (ILT) (es pot  sol·licitar a les oficines de l'INSS de Calella, Av. Vallderroure, 7-15 – cal demanar hora al tel. 93 769 40 50).
 • Document acreditatiu de matriculació en un centre escolar d’estudis reglats i l'acreditació del pagament de la matrícula corresponent.

Altra documentació, segons la situació:

 • Certificació acreditativa de disminució.
 • Sentència de separació.
 • En el cas de famílies nombroses, el corresponent carnet acreditatiu.
 • En el cas de famílies monoparentals, el corresponent carnet acreditatiu.

Per tal d’acreditar la nota mitjana del currículum: còpia de l'expedient acadèmic

L’Ajuntament de Pineda de Mar es reserva el dret a sol·licitar altra documentació que consideri convenient per valorar correctament la sol·licitud.