Pacte de govern municipal PSC-CiU per al mandat 2015-2019 i organigrama de l'Ajuntament de Pineda de Mar

El foment de l'ocupació, la proximitat de l'administració o el reforç de les polítiques educatives són alguns dels principals trets de la legislatura que encetem

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Convergència i Unió (CiU) de Pineda de Mar fan públic el pacte de govern municipal i l'organigrama que esdevindrà el cartipàs municipal de l'Ajuntament de Pineda de Mar per a la legislatura 2015-2019. El cap de llista del PSC, Xavier Amor, i el cap de llista de CiU, Francesc Horta, van signar el pacte de govern el 12 de juny.

Després dels resultats de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig del 2015, és clara la confirmació de la voluntat del poble a l’hora d’escollir Alcalde i d’atorgar-li la responsabilitat de formar govern municipal. No obstant, la pluralitat de forces que han obtingut representació municipal, obre la porta a considerar molt recomanable la presència d’altres formacions polítiques en el govern municipal, tant per ampliar l’acció de govern, i així poder atendre millor totes les necessitats que el nostre municipi i els seus habitants requereixen, com també per garantir una major fortalesa de l’equip de govern.

Per aquesta raó, i havent quedat evidenciat en l’anterior legislatura la bona sintonia existent entre ambdues formacions signants del present acord, amb l’aprovació conjunta de pressupostos en algun exercici i la participació activa en temes de màxima prioritat, entenem que procedeix continuar en aquesta línia, amb la formalització d’un pacte estable de govern municipal, per la legislatura 2015-2019, la qual volem basar en els següents cinc eixos fonamentals:

1) OCUPACIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL: Foment de l'ocupació, lligat a una continuació en les apostes per les polítiques socials.

2) EQUIPAMENTS I GRANS PROJECTES: Execució dels grans projectes que han de marcar un abans i un després en el municipi, així com la dotació de la xarxa d'equipaments.

3) +A PROP, +TRANSPARENT +GOVERNANÇA: Aposta per la innovació administrativa, amb una clara modernització, continuant amb els sistemes de transparència des de la bona governança.

4) EDUCACIÓ: Potenciar fortament les polítiques educatives i de formació.

5) BARRIS, APOSTA PER LA QUALITAT DE VIDA I LA COHESIÓ SOCIAL: Millorar el nivell de qualitat de vida a tots els Barris de Pineda, amb un programa ambiciós d'inversió als barris a nivell d'infraestructures, equipaments i polítiques ciutadanes.

I de la mateixa manera que s’han volgut deixar expressament concretades les línies bàsiques que regiran l’acció de govern municipal, també és important, de cara a donar sentit i credibilitat pragmàtica al present pacte, concretar un seguit de temes on s’ha convingut actuar, de manera decidida i conforme als programes d’actuació municipal amb què cadascuna de les dues formacions es van presentar a les passades eleccions, d’entre els que es vol destacar els següents:

Desenvolupament del PP-1 i del projecte comercial a desenvolupar-hi: essent conscients de la importància d’aquest tema, com a punt determinant per definir el futur de Pineda, però també per esdevenir el motor de la reactivació econòmica i de creació d’ocupació, volem que sigui el punt principal dins del seguiment de Grans Projectes, on intervindrem de manera destacada ambdues formacions.

Creació d’una rotonda que faciliti l’accés al Barri de Les Creus: es tracte d’un punt coincident en ambdós programes, amb unes gestions ja realitzades prèviament i que convé culminar, a la vegada que vincular-ho amb el punt anterior.

Remodelació de la plaça de l’Estació i de la plaça de la Pubilla: novament era un punt que ambdues formacions incloïen en els respectius programes, entenent que una de les entrades al nostre municipi, en aquest cas pel tren, mereixia una important actuació de millora i modernització.

Millora integral de la façana marítima de Pineda: en aquest punt ens referim, per una banda, a acabar l’arrenjament de tota la façana marítima, pel costat de la platja, des de Poblenou fins a Santa Susanna; però també ens referim a planejar una actuació integral i per fases, en el passeig marítim del costat de la via per on circulen els vehicles.

Construcció d’un nou Institut a la zona del Barri de Can Cornet: executar dins de la primera meitat de l'any 2016, el projecte ja aprovat, després que l'Ajuntament de Pineda de Mar cedís els terrenys necessaris i portés a terme les obres d'urbanització.

Construcció d’una nova escola al Barri de Poblenou: un cop ja es va fer l'oferiment dels terrenys per part de l'Ajuntament de Pineda de Mar, portar a terme totes les gestions amb la Generalitat de Catalunya, per tenir el projecte aprovat dins de la present legislatura, així com també el compromís del calendari d'execució.

Revisió de l’Impost sobre els Béns Immobles: tenint en compte que actualment s’està portant a terme una revisió per regularitzar la informació cadastral de Pineda i així permetre donar llum a possibles desajustos entre el mateix i la realitat física, ambdues parts sotasignants es comprometen, un cop obtinguts els resultats d’aquesta regularització, a estudiar i portar a terme una adequació del referit impost a l’actual context socioeconòmic.

Projectarem habitatge social, per a gent gran i per a joves: la voluntat d’ambdues formacions i pel  que treballaran en aquest punt, és per tirar endavant projectes de promoció d’habitatges tutelats per a gent gran per una banda, així com també habitatges amb lloguers socials que permetin al jovent del nostre poble emancipar-se.

Continuarem amb la supressió de barreres arquitectòniques: entenent com a molt profitós el projecte de “pla de rampes” iniciat en l’anterior legislatura, és voluntat d’ambdues parts continuar amb el mateix, si bé essent conscients que en algun punt determinat, com per exemple el semàfor de la carretera Nacional-II a l’alçada de l’Església, s’estudiaran noves propostes que permetin millorar els resultats.

Remodelació de l’antiga Biblioteca: en l’anterior legislatura es va projectar el trasllat de la seu permanent de la Fundació Tharrats a la nova sala d’exposicions “Sara Llorens”, la qual cosa cal portar a terme en aquesta legislatura, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Portarem a terme un pla integral d’activació del comerç local: de la mateixa manera que apostarem per el desenvolupament del projecte comercial presentat al PP-1, amb caràcter previ i prevalent, considerem imprescindible i a la vegada complementari, portar a terme un treball constant d’activació del comerç local que li permeti beneficiar-se del pol d’atracció que esperem que sigui aquell.

Independentment dels punts indicats, òbviament ambdós programes, així com l’acció de govern a portar a terme, engloben molts altres punts a tractar i sobre els que existeix consens, per la qual cosa i més enllà de les reunions de govern periòdiques, de les diferents comissions i grups de treball on ambdues formacions (PSC i CiU) sempre hi tindran presència destacada, entenent el present pacte com quelcom viu i al que caldrà anar omplint de contingut, ambdues parts designaran una comissió de tres representants per cada part, als efectes de portar a terme de manera periòdica una valoració i adequació de la relació entre els partits.

Per altra banda, i tenint molt present ambdues formacions el moment actual a nivell del nostre país, i sempre respectant els principis ideològics i els sentiments, tant personals com de partit, com en la resta de temes, prevaldrà sempre el diàleg previ i l’intent de consens dins del govern municipal, si bé i com ja s’ha indicat, donant plena llibertat de vot als membres del govern pel que fa als temes del procés nacional de Catalunya.

Amb aquest mateix esperit i voluntat, ambdues formacions tindran plena llibertat de posicionament davant qüestions que es puguin plantejar d’àmbit supramunicipal, si bé tenint molt en compte la conformació de les forces polítiques que subscriuen el present acord i el respecte mutu i recíproc, tant a nivell municipal com supramunicipal, entre les mateixes.

Finalment, ambdues formacions es comprometen a mantenir la presència i participació de Pineda de Mar en les diferents entitats supramunicipals de les que formi part.

Fruït del pacte de govern PSC-CiU, l'Ajuntament de Pineda de Mar comptarà amb el cartipàs municipal següent:

Annex al Pacte de Govern – ORGANIGRAMA MUNICIPAL

ALCALDE: Xavier Amor i Martin

1ª TINENT D’ALCALDE: Carme Aragonès Flaquer
Coordinadora del Govern.  Centre Innova i Promoció Econòmica

2on TINENT D’ALCALDE: Jordi Masnou i Ridaura
Coordinador de l’Àrea de Territori. Urbanisme, Grans Projectes, Obres Municipals, Medi Ambient i Platja, Parcs i Jardins

3ª TINENT D’ALCALDE: Sílvia Biosca i Estopà
Coordinadora de l’Àrea de Presidència. Planificació i Comunicació, TiC’s i OAC

4art TINENT D’ALCALDE: Santiago Macip Esteller
Cultura, Esport i Salut

5è TINENT D’ALCALDE: Antoni Abad Guillén
Hisenda, Contractació i Compres, Informàtica, Recursos Humans, Llicències d’Obres i Activitats

6ª TINENT D’ALCALDE: Sandra Villarte Pazos
Serveis Municipals, Associacions de Veïns i Pla de Barris

7ª TINENT D’ALCALDE: Sònia Moraleda Campayo
Educació, Participació Ciutadana i Joventut

REGIDORA: Pilar Fernández Pareja
Benestar Social, Gent Gran i Igualtat

REGIDOR: Javier Aguirre Rodríguez-Portugués
Seguretat i Mobilitat, Ocupació de Via Pública i Disciplina

REGIDOR: Francesc Horta Hernández
Adjunt a Alcaldia, Comerç, Mercats i Agricultura

REGIDORA: Patrícia Jara Verdura Bastias
Habitatge i Pobresa Energètica

JUNTA DE GOVERN LOCAL:
La Junta de Govern Local estarà integrada per l’Alcalde, els tinents d’Alcalde i el regidor adjunt d’alcaldia, comerç, mercats i agricultura, com a membres de ple dret de la mateixa.