La Junta de Govern Local

És l'òrgan col·legiat d'assistència permanent a l'alcalde, exercint les competències que li deleguin.

El formen l'alcalde i un nombre de regidors no superiors a un terç del nombre legal de membres de la Corporació, que formen part del govern i nomenats per l'alcalde; d'aquests nomenaments es dóna compte al Ple municipal.

La Junta de Govern Local es celebra cada dilluns.

Accés directe a: