Comissió Informativa

Constituïda per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la Junta de Govern, quan aquesta ho sol·liciti, i/o al Ple municipal; estan integrades per representants de tots els grups municipals.

El nombre de regidors que pot designar cada grup municipal per integrar les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del plenari.