Òrgans de govern

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Funciona en plenari. Li correspon exercir la iniciativa per l'alteració del terme municipal, l'aprovació i modificació del Reglament orgànic i les ordenances. L'aprovació dels pressupostos i dels comptes. Aprova inicialment i provisionalment el Pla General i les seves revisions i modificacions en l'àmbit del seu terme municipal, i definitivament els plans parcials i especials, les ordenances i les altres normes urbanístiques. Li correspon exercir activitats econòmiques, accions judicials en matèria de la seva competència, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, adquirir i alienar certs béns i drets, la contractació a partir de determinats imports i acordar la participació en organitzacions supramunicipals. 

Els plens ordinaris es celebren el dilluns dijous de cada mes.

Accés directa a:

Ordre del dia

Convocatòria

fddfsfsd

dsaasdasdsad

És elegit pels regidors i regidores per majoria absoluta i, si aquesta no es produeix, queda proclamat alcalde el cap de la llista més votada popularment.

Les seves atribucions provenen d'un doble vessant:

  • Com a president del Ple municipal i de la Junta de Govern Local.
  • Com a cap superior de l'Administració municipal: direcció, impuls, inspecció, disposició de les despeses, ordenació de pagaments, publicació de bans, sanció de faltes d'obediència, direcció del personal, etc.

És l'òrgan col·legiat d'assistència permanent a l'alcalde, exercint les competències que li deleguin.

El formen l'alcalde i un nombre de regidors no superiors a un terç del nombre legal de membres de la Corporació, que formen part del govern i nomenats per l'alcalde; d'aquests nomenaments es dóna compte al Ple municipal.

La Junta de Govern Local es celebra cada dilluns.

Accés directe a:

Actuen com a col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i/o revoca lliurement d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Substitueixen l'alcalde quan aquest és absent, i exerceixen les atribucions que expressament els delega. Formen part de la Junta de Govern Local i dirigeixen les àrees de gestió en què està organitzat l'Ajuntament.

Accés directe a:

Constituïda per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la Junta de Govern, quan aquesta ho sol·liciti, i/o al Ple municipal; estan integrades per representants de tots els grups municipals.

El nombre de regidors que pot designar cada grup municipal per integrar les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del plenari.

Està integrada pels regidors i regidores portaveus dels grups municipals, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde.

Cada grup també pot designar un portaveu suplent. La seva funció és tractar amb l'alcalde tots els assumptes que facin referència a l'ordenació de la Corporació. Els acords de la Junta de Portaveus s'han d'adoptar per vot ponderat.